Spreektekst Koos de Vries Algemene Beschouwingen

Koos.jpgdonderdag 27 juni 2019 19:19

Afgelopen donderdag vond het debat over de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens dit debat werd er door de gemeenteraad ingegaan op de financiën van de gemeente. Hieronder is de spreektekst van Koos de Vries te vinden.

Voorzitter,

Mijn bijdrage wil ik graag beginnen met Mefiboseth. Pardon?
Mefiboseth was een kleinzoon van koning Saul, de voorganger van Koning David. Het was in die tijd gebruikelijk om familieleden van je voorganger uit de weg te ruimen. David vroeg op een bepaald moment of er nog familie van Saul in leven was.
Dat was Mefiboseth; iemand die door een val als baby kreupel was geworden en in een achteraf-dorpje woonde. Hij werd opgehaald om bij David te komen.
En in plaats van hem een kopje kleiner te maken, werd deze gehandicapte, deze paria in de toenmalige samenleving, door de koning geëerd door hem dagelijks een plek aan het koninklijke diner te geven.
Dat is een mooi voorbeeld van hoe God met mensen omgaat, met mensen die in hun eigen ogen of die van anderen niks betekenen, zoals in het nu populaire lied van Lauren Daigle: You say I am strong when I think I am weak .
En dan kom ik bij de financiële vooruitzichten voor de jaren 2022 en verder:
het meerjarenbeeld ziet er niet zo fraai uit.
Er gaat nu gezocht worden naar geld in alle onderdelen van de begroting, waarbij het college ook de maatschappelijke gevolgen goed in kaart gaat brengen; in januari a.s. gaan we er dan naar kijken. Ook wordt geschreven dat er én naar uitgavenkant én naar de inkomstenkant gekeken wordt.
Wij verwachten van het college een uitgebreid palet aan mogelijkheden, zodat de raad in staat gesteld wordt om de kaders te stellen die hij kiest.

Wat de fractie van ChristenUnie-SGP betreft alvast een voorschot: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en voorzieningen moeten bereikbaar blijven voor de smalste beurzen, ook voor de Mefiboseths.
Daarbij noemen we nu ook bijvoorbeeld Leergeld, dat dit jaar geconfronteerd werd met opstartproblemen in de software aan gemeentelijke kant (Bereken-uw-recht).

Even terug naar de financiële vooruitzichten:
Een van de maatregelen is om de realisatiegraad van de investeringen op 70% te zetten, maar dat is in feite niets anders dan een papieren, boekhoudkundige maatregel; eigenlijk waren de rentelasten tot die tijd steeds hoger begroot dan het in werkelijkheid uitpakte, omdat we die 100% investeringen niet haalden.

In het raadsvoorstel wordt gerept van ‘enkele grote onzekerheden’, waaronder de algemene uitkering en het sociaal domein. De meicirculaire die we enkele dagen terug ontvingen, laat – na eliminatie van taakmutaties - een plus zien van 2,5 mio (2019) 3,4 mio (2020 en 2021) , 3 ton (2022) en ruim 5 ton (2023). Voor de eerste jaren zitten we dus vooralsnog ruim in ons jasje en kunnen er misschien nog wat potjes worden aangemaakt voor de magere jaren.
Wat betreft die magere jaren: voor dit jaar en de komende 2 jaren is voor het sociaal domein al ruim 2 miljoen per jaar door de minister toegezegd; in de meicirculaire staat er voor de jaren erna niets ingeboekt. Gezien de stevige gesprekken die er namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk worden gevoerd, gaat onze fractie er vanuit dat ruim op tijd betere cijfers voorhanden komen dan de huidige.
Kortom: kritisch kijken naar waar het een onsje minder mag zijn: prima, maar vooralsnog niet snijden in cruciale zaken. Bovendien bleek de afgelopen jaren de financiële ontwikkeling in positieve zin razendsnel te gaan: voor het jaarlijkse gat van 5,5 miljoen, dat ontstaat doordat we vanaf 2022 geen precario meer mogen heffen op kabels en leidingen,  heeft de vorige portefeuillehouder vanaf 2017 al maatregelen getroffen en is door groeiende belastingopbrengsten tussen 2017 en 2019 al gedicht.
Jammer  door de ontwikkeling van het aantal inwoners en het achterblijven van de bouwproductie (75% wordt naar verwachting gerealiseerd)  de begroting voor zo’n 2 á 3 miljoen negatief beïnvloed wordt (minder uitkering Rijk, wel positieve bijstelling OZB t.o.v. eerdere prognoses).(blz17)

Het mag een onsje minder hier en daar zei ik zonet. En dan kom ik, u zult er van op kijken op het thema groen en nog wel over mijn eigen ‘achtertuin’, het Haarlemmermeerse Bos.
Daar is onzes inziens de afgelopen jaren flink uitgepakt, en ook nu wordt er gewerkt aan ‘revitalisatie’ waarbij maandenlang hekken slordig staan geparkeerd langs de westelijke rand.(Dan heb ik het overigens niet over de zorgelijke situatie van Restaurant Morgau, v/h Vork en Mes).

We willen nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk vanuit een ja-het-kan-houding een kans geven, schrijft het college. In dat kader verzoeken we het college in gesprek te gaan met de stichting dorpshuis Cruquius om het mogelijk te maken dat zij zonnepanelen op het dak krijgen. Graag een reactie.

U schrijft dat u in 2019 in gesprek gaat met agrariërs over een duurzame, toekomstbestendige agrarische sector. Wij en LTO hopen van ganser harte dat daar nu eindelijk iets goeds uit gaat komen.

Veiligheid: u zet in het coalitieakkoord in op preventie o.a. op het gebied van inbraken. Toen een tijd geleden in Bornholm een voorlichtingsavond werd georganiseerd werd die overtekend. Een nieuwe avond zou georganiseerd worden maar ik heb daar niets meer van vernomen…..
Het college wil het verkeerd gebruik van fietspaden door brommers tegengaan.
Vraag: hoe denkt de portefeuillehouder dit te bereiken met slechts vier BOA’s meer in de hele polder, naast al die andere taken?
In mijn straat heb ik in 23 jaar overigens nog geen handhaver of wijkagent gezien, wel politie als’ er echt wat aan de hand was.

Groen: In het kader van het klimaatbeleid staan in het coalitie-akkoord mooie dingen over de tiny forests. In de Voorjaarsnota vinden we hiervan niets terug. Graag reactie.
En dan de moties: er is een strijd gaande tussen groen aan de ene kant en rood en grijs aan de andere kant. Rood en grijs staan er voor de komende jaren goed voor: er is een opgave voor gemiddeld 1000 woningen per jaar. We moeten er alles aan doen om groen te bevorderen. Dat groen levert een grote bijdrage aan de leefomgeving, waaronder de luchtkwaliteit. Vandaar onze motie “dat geeft lucht”. Ik vermoed dat de motie voor zich spreekt, en anders hoor ik het wel van de collega’s.
En in het kader van de energietransitie, waar we als gemeente binnen anderhalf jaar heel veel geregeld moeten hebben alvast onze motie warmtenetten, over het tegengaan van het monopolistische gedrag van sommige warmteleveranciers. Ook die lijkt ons helder.

Tot slot: die Mefiboseth, die zou genoten hebben van de heerlijke maaltijd bij de heer Hoes thuis, en binnenkort mag hij aan tafel bij de familie Schuurmans. Maar wij willen natuurlijk ook dat hij gebruik gebruik kan blijven maken van de scootmobiel, en hij zo overal kan komen waar hij wil; kortom: dat Mefiboseth volwaardig meetelt in de Haarlemmermeerse samenleving.Dank u wel.

« Terug

Reacties op 'Spreektekst Koos de Vries Algemene Beschouwingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.