Bestuur

Financieel Jaarverslag ChristenUnie Haarlemmermeer 2018

Financiële verantwoording Lokale afdeling: ChristenUnie Haarlemmermeer
Verslagjaar: 2018
Balans 
Activa Passiva
Bank (rekening-courant) € 3.051 Eigen Vermogen € 3.676
Bank (spaarrekening) € 2.669 Verkiezingsfonds € 2.000
Nog te ontvangen rente € 0 Nog te betalen bedragen € 0
Nog te ontvangen bedragen overig € 1.702 Resultaat boekjaar € 1.747
€ 7.423 € 7.423
Staat van Baten en Lasten 
Baten Lasten
Afdracht contributies partijbureau € 804 Bestuurs- en vergaderkosten € 71
Afdracht overbetalingen op contributies partijbureau € 48 Kosten TK verkiezingscampagne  € -   
Giften € 0 Kosten GR verkiezingscampagne € 3.497
Rente € 3 Kosten mailingen/ nieuwsbrief  € -   
Overig baten (bijvoorbeeld bijdrage raadsleden) € 0 Abonnementen € 0
Advertentie opbrengsten  € -    Cursussen en trainingen € 19
Ledenwervingsactiviteiten € 0
Storting in verkiezingsfonds € 500
Bankkosten € 94
Resultaat boekjaar € -3.327
€ 854 € 854

JV 2018

Jaarverslag 2018 ChristenUnie Haarlemmermeer

 

Het jaar 2018 heeft vrijwel volledig in het teken gestaan van de gemeenteraads-verkiezingen. In februari begon het jaar met een ledenvergadering waarin ChristenUnie kandidaten zich voorstelden aan de aanwezigen. De leden hebben ingestemd met de voorgedragen kandidaten. Ook werden de eerste plannen gepresenteerd vanuit de campagnecommissie. In dezelfde vergadering hebben we afscheid genomen van penningmeester Jan Modderman. Na 10 jaar actief te zijn geweest voor de ChristenUnie hebben we afscheid van hem genomen. Helaas is er geen opvolger gevonden waardoor de taken van de penningmeester (tijdelijk) zijn belegd bij de voorzitter.

 

In mei 2018 is in een evaluatieoverleg met bestuur en selectiecommissie teruggeblikt op het selectieproces van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. In juni 2018 vond verdere afstemming plaats tussen de beide besturen van ChristenUnie en SGP. In dit overleg is onder ander gesproken over de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en werden praktische afspraken gemaakt over taken in aanloop naar de verkiezingen. Verder besluit het bestuur, in afstemming met de selectiecommissie, nog een kandidaat toe te voegen aan de kandidatenlijst.

 

In de tussenliggende tijd is er binnen het bestuur ook aandacht geweest voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als lokale afdeling willen we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden. In 2018 hebben we hier een eerste aanzet voor gedaan. In 2019 zal hier nog verder aandacht voor zijn.

 

Met een bijeenkomst voor de campagneaftrap is de campagne in september goed en wel begonnen. In de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van eind november is er door de campagnecommissie met ondersteuning van kandidaten en andere leden een prachtige campagne neergezet. Met de verkiezingsslogan 'Haarlemmermeer voor Elkaar' werd aandacht gevraagd voor de speerpunten: leefbaarheid in de gemeente, duurzaamheid en zorg voor elkaar. Naast deelname aan debatten en straatcampagnes was er ook een uitgebreide campagne op social media. Het is voor het eerst dat de ChristenUnie Haarlemmeer zich tijdens de campagne ook op deze manier heeft geprofileerd. Het bezoek van Tweede Kamerlid Carla Dik aan Rijsenhout, op uitnodiging van de CU-SGP fractie, was één van de hoogtepunten in de campagne.

 

Met dankbaarheid kijken we terug op het verkiezingsresultaat: de CU-SGP fractie is de komende periode met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dit is een geweldig resultaat. Door actieve profilering naar leden en niet-leden in de komende periode wordt de inzet om dit resultaat ook bij de volgende verkiezingen vast te houden.

Op 23 oktober is door de besturen van CU en SGP een dankavond georganiseerd om iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne te bedanken maar bovenal ook de dank bij de Heere te brengen.

 

Het werk in Gods Koninkrijk mag door het werk vanuit de fractie de komende tijd doorgang hebben. We bidden om Gods zegen op al het werk dat gebeuren mag.

 

Uw voorzitter,

Hans Hekstra

 

Plaats: Haarlemmermeer

Datum: 20 mei 2019