Bestuur

ChristenUnie jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Afscheid van David Knibbe als bestuurslid en het dankwoord

Afscheid David Knibbe

 Tijdens de ledenvergadering van afgelopen vrijdag 5 juni hebben we afscheid genomen van David Knibbe als bestuurslid van onze ChristenUnie afdeling. David heeft zelf uitgerekend dat het maar liefst 60 jaar geleden is dat hij betrokken raakte bij (toen nog) de GPV. David vertelt hierover: "Het is begonnen in februari 1960. Ik was 18 geworden en mijn vader (dhr. P.G. Knibbe) zat in het bestuur van de GPV. Op die ledenvergadering ging ik met hem mee en heb ik me als lid aangemeld. De vergadering werd aan huis gehouden bij dhr. E. Groen in Hoofddorp. Mijn vader trad het jaar daarop af als bestuurslid en ik werd als zijn opvolger voorgedragen. So be it! Dan ben je 19 jaar".

David heeft veel verschillende functies bekleed. "In de periode dat mijn vader overleed (in februari 1964) werd ik secretaris. Die functie heb ik acht jaar gehad, tot de toenmalige voorzitter het wel een idee vond dat ik aftrad. Dat heeft niet veel geholpen want drie jaar later trad de voorzitter af en werd ik in zijn plaats gekozen. Ook die functie heb ik acht jaar gehad om een jaar later weer secretaris te worden". En de tijden waren anders: "Je moet je voorstellen we hadden in die jaren maar 15 leden. Toen werd het ChristenUnie. Het ledental groeide aanzienlijk". In die periode heeft David een aantal keer op de verkiezingslijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij herinnert zich hoe er toenadering kwam tussen ChristenUnie en SGP en hoe dit uiteindelijk resulteerde in een gezamenlijke lijst. In de nieuw gevormde fractie werd David actief als penningsmeester. Dit houdt David lang vol want, hoewel hij afscheid heeft genomen van het bestuur, is hij nog altijd penningmeester van de fractie. En trouw is David want zo zegt hij: "ik zal zolang God mij de adem geeft lid blijven van de ChristenUnie, zij het nu meer aan de zijlijn". Als bestuur zijn we dankbaar voor alles wat David voor de partij betekend heeft.

We wensen David en zijn vrouw Martie van harte Gods zegen en nabijheid toe!

Evaluatie- en visiedocument van de ChristenUnie Haarlemmermeer

Evaluatie en visiedocument

Er ligt een voorlopig evaluatie- en visiedocument van de ChristenUnie Haarlemmermeer ter beoordeling van het landelijk bestuur. Aanleiding voor het op schrift stellen van deze evaluatie ligt in het verzoek vanuit het landelijk bestuur om, in aanloop naar de verkiezingen van 2022, de samenwerking met de SGP te evalueren. Als afdeling worden we opgeroepen om na te denken over de thema's inhoud, zichtbaarheid, menskracht en samenwerking voordat de gesprekken over een nieuwe samenwerking ingegaan worden.

Los van de oproep van het partijbestuur had het bestuur de wens al besproken om de samenwerking te evalueren. Waar over het algemeen de samenwerking als positief wordt ervaren, zijn er enkele leden die eerder in een ledenvergadering en naar bestuursleden kritische vragen hebben gesteld over de samenwerking. Een gedegen evaluatie, leidend tot een heldere onderbouwing voor het al dan niet (opnieuw) samenwerken met de SGP, leek het bestuur dan ook wenselijk.

Het bestuur heeft verder het voornemen om deze evaluatie ook te gebruiken om, naast de samenwerking met de SGP, andere aspecten van het functioneren van de afdeling onder de loep te nemen. Het onderkennen van wat er goed gaat en wat beter kan, kan alleen maar leiden tot het (verder) versterken van de afdeling.

Uitgangspunt bij het vormgeven van deze evaluatie en de beschrijving van de visie is de verantwoordelijkheid van het bestuur om toezicht te houden op het functioneren van de afdeling en het bewaken van de politieke doelen, zoals verwoord in de grondslag. Gelet op de resultaten van de evaluatie is nu als visie gesteld dat we het doel nastreven het functioneren van de afdeling én de samenwerking, waar dat mogelijk is, verder te versterken.

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019