Reactie op Coalitie akkoord

Koos.jpgzaterdag 26 januari 2019 14:11

Hoofddorp, op 10 januari is in de raad het nieuwe. Collegeprogramma besproken. Namens onze fractie ChristenUnie-SGP is Koos de Vries hier uitvoerig op ingegaan. Met lof voor belangrijke zaken als de aandacht voor huiselijk geweld en meer geld voor onderhoud. Met een uitgestoken hand om bijvoorbeeld samen ideeën over energietransitie verder uit te werken. Maar ook met opgetrokken wenkbrauwen als het bijvoorbeeld gaat om de plannen voor meer grootschalige evenementen.

Koos begon met een welkom voor de te benoemen wethouders; vijf oude bekenden en een nieuw gezicht.  Hij wenste het college veel wijsheid toe en veel sterkte. Daarna ging hij puntsgewijs in op verschillende thema’s.

Veiligheid:
“Het akkoord spreekt over een plan van aanpak tegen relationeel geweld achter de voordeur.” En bij Onderwijs wordt via het programma VIOS aandacht gegeven aan preventie en voorlichting op het gebied van onder meer mediawijsheid, pooierboys, digitaal pesten en aan de fysieke veiligheid van leerlingen. Wat ons betreft prima plannen; wij willen bij het eerste punt dan ook meteen het echtscheidingsloket inbrengen om mee te nemen in de planvorming.

Werk en Inkomen:

Voor mensen in de bijstand wordt een tegenprestatie verwacht. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt ontstaat, en dat de tegenprestatie ook echt een opstapje naar betaald werk wordt?
Het leren van de Nederlandse taal is afgelopen jaren aan de markt overgelaten waarbij de nieuwkomers ook nog zelf voor de kosten opdraaiden; het werd een ramp kunnen we wel zeggen met frauduleuze bureautjes etc. Hoe willen we tot een effectievere en klantvriendelijke aanpak komen?

Mobiliteit:

Onze fractie is niet helemaal gerust op de alinea over de Duinpolderweg. Het college ziet erop toe dat inwoners en ondernemers worden betrokken bij de uiteindelijke inpassing van het tracé.
Onze vraag: gaat het college nog eens flink de boer op bij de provincies over het tracé Zwaanshoek? Nog één keer alles op de zuidvariant?

Wonen:

De beschrijving van woonruimteverdeling is veelbelovend maar weinig concreet. Gaat het college een thermometer bijhouden met % van de verschillende woningcategorieën die zij heeft gerealiseerd? Hoe gaan we anders zien wat “substantieel” is? We zouden graag zien dat beoogd wethouder Booij dit gaat bijhouden in haar portefeuille woonbeleid.

We zijn benieuwd hoe het college het verband ziet tussen de huisvesting van statushouders en hun integratie.

Gebiedsgericht werken, Fysieke leefomgeving:

De afgelopen jaren waren er behoorlijk wat klachten m.b.t. het onderhoud in de buitenruimte. Onze fractie is blij dat er voldoende middelen komen voor goed onderhoud en een inhaalslag. Het onderhoud van groen, straten en stoepen kan nog een stuk beter. Fijn dat dat wordt onderkend in dit coalitieakkoord!

Grootschalig groen en de agrarische sector

Wat over Park21 geschreven werd, stelde ons teleur, we hadden meer van dit coalitieakkoord verwacht.

”Op basis van de voortgang van de ontwikkeling van PARK21 en de resultaten van de Milieueffectrapportage (MER) wordt bekeken of bijstelling van het Masterplan nodig is of dat de ingezette ontwikkelstrategie kan worden voorgezet.”

Naar ons idee was er van de zijde van CDA meer kritiek dan alleen op eventuele MER-problemen. Wij dagen het college uit om in deze coalitieperiode met een plan te komen zonder open einde in de tijd. De ondernemers in het gebied zijn al lang genoeg aan het lijntje gehouden.
Positief is dat we niets meer lezen over grootschalige toerisme. Is dat plan de prullenbak ingegaan?

En in het hoofdstuk over de agrarische sector lezen we:
De toepassing van (industrie)grond mag geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid, ecologie, landbouwgronden (voedselproductie) en voedselveiligheid en zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.” Dat gaan we volgen. Het CDA was steeds mordicus tegen.

Mooi nieuws voor de inwoners van voormalig Haarlemmerliede en Spaarnwoude: de afspraak blijft staan dat de Houtrakpolder groen blijft en er geen uitbreiding van het westelijk havengebied komt.

Economische Zaken

Economische diversificatie: goed punt

Schiphol: we missen hier de inzet om zich in te spannen om de overlast te verminderen en daarmee de samenwerking met bv. ORS.

Toerisme en evenementen

“Het college onderstreept evengoed de meerwaarde van grote evenementen als Mysteryland en Awakenings en zet zich daarom in om grootschalige evenementen naar Haarlemmermeer te halen. Daarbij is het zaak grote evenementen te spreiden om overlast tegen te gaan”
In hoeverre ga je overlast tegen door evenementen te spreiden? Onze fractie vindt dat we met twee grote festivals uit de top 50 van Nederland ons steentje meer dan voldoende bijdragen. Om dan nog meer festivals binnen te halen onder het motto dat er in Park 21 nog geen een is (zo lezen wij spreiden) gaat er bij ons niet in. De plannen voor een festival met ruimte voor 100.000 bezoekers – dichtbij Rijsenhout - doet ons slechts huiveren. Daar komt herrie van!

Energietransitie.

We lazen dat duurzaamheid inmiddels goed verankerd is en dat nu de nadruk komt te liggen op energietransitie. Daarbij wordt het draagvlak benadrukt. Dat is inderdaad belangrijk. Zijn er ideeën hoe dat draagvlak te vergroten is om het uiteindelijke landelijk opgelegde doel te bereiken? Naar ons idee moeten we flink aan de bak!

Financiën

Onder het kopje Slimmer werken wordt kosten besparen in een adem genoemd met uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar. Kan dat eens worden uitgelegd? (Ook bij organisatie op bladzijde 25 staat zo’n dubbeling. We gaan uitbreiden met 2,5 miljoen euro op budget. Tegelijk wordt van de organisatie verwacht eenzelfde aantal medewerkers vrij te spelen…. Dus we maken een potje van 2,5 miljoen om dit coalitieakkoord uit te voeren?

Dat er nieuwe taken bij zijn gekomen is duidelijk. Maar we verwachten wel een onderbouwing. Welke zaken zijn er blijven liggen? Hoe komt u tot de nieuwe, gewenste formatiegrootte?

En dan de Televerde claim. De vorige wethouder stelde de toenmalige raad gerust dat die claim goed kon worden opgevangen. Durven de beoogde wethouders deze garantie te herhalen? Wij kunnen ons niet voorstellen dat hier niet even over is gesproken.

 

« Terug

Reacties op 'Reactie op Coalitie akkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.